I kommuneplanen for Oslo er Husebyplatåets eiendom på Montebello definert som et såkalt «utviklingsområde». Området ligger i umiddelbar nærhet til Montebello T-banestasjon og er i kommuneplanen nevnt som et område som egner seg for fortetting.

Illustrasjon (White arkitekter): Den planlagte bebyggelsen på Husebyplatået blir liggende i umiddelbar nærhet til Montebello T-banestasjon.

Utviklingsområder ytre by: Områder er utpekt og presist avgrenset i kommuneplanen, med sikte på videreutvikling og fortetting for å skape en mer bymessig situasjon, med blant annet høyere utnyttelse, nye gatenettverk og byrom, grønnstruktur og blanding av bolig, næring og andre funksjoner.

(Fra Oslos kommuneplan)

De historiske linjene

Bygningene som tilhører anlegget på Husebyplatået er i sin helhet preget av kombinasjonen av 1920-tallsarkitektur (Noreveien 24 og 26) og Geir Grungs 70-tallsarkitektur (Husebybakken 28B helt til høyre).

De historiske bygningene Noreveien 24 og Noreveien 26 skal bevares i sin nåværende form, men vi ønsker å gi begge byggene et annet innhold. Noreveien 24 vil aktiveres gjennom blandet bruk til handel og bolig. Noreveien 26 skal rehabiliteres og åpnes opp. Husebybakken 28B vurderer vi å transformere til noe vi tror kan bli gode og spennende boliger. Vi vurderer også hvordan vi kan gjenbruke deler av bygningen og ta vare på Geir Grungs idéer over i en ny epoke.

Illustrasjon (White arkitekter): Noreveien 26 skal rehabiliteres og åpnes opp. Utbygger jobber med ulike konsepter for hvordan dette bygget best mulig kan utvikles samtidig som man bevarer bygget og tar vare på historien.
Illustrasjon (White arkitekter): Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i planleggingen, men slik kan bebyggelsen fremstå når Husebyplatået er ferdig utbygget.

Timeplan

Vi arbeider etter en timeplan der planforslaget leveres til plan- og bygningsetaten (PBE) i løpet av vinteren 2020. Når planen er behandlet av PBE skal den ut på offentlig høring før den til slutt havner hos politikerne. Basert på våre prognoser kan planen bli oversendt rådhuset i 2020-2021.